Политика за личните данни

Съответствие на „Allied България“ с единните европейски нормативни изисквания, съгласно Регламент 2016/679 (Общ регламент за защитата на личните данни, GDPR)

„Allied България“ обработва лични данни на служители и контрагенти, предоставени с тяхно информирано съгласие, доброволно и недвусмислено изявено или лично, или чрез дейността на физическо или юридическо лице, което има изрични служебни или законови правомощия да обработва тези данни и да ги предоставя на „Allied България“.

Начин на контакт с „Allied България“ – http://www.alliedpickfords.bg/contact/

Начин на контакт с длъжностното лице по защита на данните на „Allied България“ – Даниела Тихомирова, ръководител направление „Информационна сигурност“, [email protected]

Категории лични данни, които се обработват от „Allied България“:

 • обикновени лични данни – имена, адрес, електронна поща, телефонен номер, IP адрес
 • единен граждански номер
 • специални лични данни – членство в синдикални организации; данни за здравословно състояние
 • данни от охранителни камери и системи за контрол на достъп.

Цели, за които се обработват личните данни от „Allied България“:

 • трудови отношения
 • производствена дейност
 • търговска дейност
 • счетоводство
 • маркетинг и реклама
 • правно-нормативна и контролна дейност
 • сигурност и охрана
 • други корпоративно или законово определени цели.

Срок на съхранението на данните – до 12 месеца след изтичането на законоустановените срокове за съхранение или до 12 месеца след отпадане на необходимостта по силата на целта на обработването на личните данни.

Субектите на личните данни могат да упражнят правата си за достъп, актуализиране, коригиране, ограничаване на обработването или изтриването на данните като се свържат с длъжностното лице по защита на личните данни в „Allied България“ на горепосочения имейл. Длъжностното лице по защита на данните на „Allied България“ отговаря писмено на всички писма във връзка с упражняване на права от субектите на данните в едномесечен срок от получаването на писменото искане.

В „Allied България“ не се профилират данни и не се взимат автоматизирани решения.

„Allied България“ информира работниците и служителите, че се извършва видеонаблюдение на работното място и контрол на служебно предоставените средства за електронна комуникация и печат на работното място (интернет, централизиран принтинг, телефон, мобилен телефон) с цел предотвратяване на злоупотреби.

Вземете своята оферта сега!

Започнете да пишете и изберете от предложенията.

Започнете да пишете и изберете от предложенията.

или се обадете на за да вземете своята оферта!