Българска Асоциация за преместванията (БАП)

Общи условия

Въведение

Настоящите общи условия съдържат правата, задълженията и отговорностите на страните по договор за премествания. Където са използвани думите „Вие“ или „Ваш“, се има предвид Клиентът или ползвателят на услуга за преместване; където са използвани думите „Ние“, „Нас“ или „Наш“, се има предвид търговецът, който извършва услуга за преместване. Общите условия може да бъдат изменяни само по предварително и изрично писмено споразумение. В клаузи 4, 9, 10, 11, и 12 е установена Нашата отговорност към Вас в случай на липси и вреди по отношение на вещи и помещения. Моля, запознайте се внимателно с тези клаузи.

 1. Нашата оферта
  1. Нашата оферта, освен, ако не е посочено друго, не включва каквито и да било дължими данъци, мита и/или митни сборове, както и (но не ограничено до) обезщетение за забава (демюридж), или платени такси за проверки и инспекции или каквито и да е такси, дължими на правителствени организации и/или ведомства. За предложенaта цена Ние се съгласяваме да поемем отговорност за липса или повреда на Ваши вещи и/или помещения, съгласно разпоредбите на клаузи 2.2, 3.2, 5.2, 5.3 и разпоредбите на клаузи 4, 9, 10, 11 и 12.
  2. Офертата ни е валидна двадесет и осем дни от датата на изпращане. Освен, ако вече не са включени в Офертата, допълнително възнаграждение може да се дължи при следните обстоятелства:
   1. Ако работата не започне в този срок от двадесет и осем дни от изпращане на Офертата;
   2. Когато сме Ви предложили цена, включваща повторна доставка от склад в рамките на нашата доставка и повторната доставка от склад не се е случила в рамките на шест месеца от датата на изпращане на Офертата;
   3. Промяна на разноските поради промени във валутните курсове, промени в данъчното облагане, цената на превоза, цената на горивото, цената на ферибот или пътни (тол) такси, които промени са извън Нашия контрол.
   4. Работата се извършва в събота, неделя или национален празник или извън нормалното работно време (08.00-18.00ч.) по Ваша изрична молба.
   5. Трябва да получим или доставим вещите по изрична Ваша молба над партерния или първия етаж на съответната сграда.
   6. Ако Вие или Ваш/и представител/и и/или митнически агент/и поискате получаване или достъп до Вашите вещи, докато са складирани;
   7. Доставяме допълнителни услуги, включително преместване или съхранение на допълнителни вещи (настоящите Общи условия важат и за такива допълнително извършени усуги).
   8. Входът или изходът на помещението, стълбите, асансьорите или коридорите са неподходящи за свободното преместване на вещи без механично оборудване или структурно изменение или достъпът дотам е неподходящ за нашите превозни средства и/или контейнерите, за да могат те да натоварват / разтоварват на не повече от 20 (двадесет) метра от входната врата.
   9. Трябва да заплатим такси за паркиране и/или други разходи, за да извършим услугата за Вас. За целта на настоящите Общи условия глобите за неправилно паркиране не са такива такси или разходи и Вие не сте отговорни за заплащането им;
   10. Има забавяния или събития, които са извън нашия контрол, които увеличават ресурсите и времето, необходими за извършване на услугите.
   11. Писмено се съгласяваме да увеличим лимита на отговорността си, посочена в клауза 9.1.1 преди започване на работа;
  3. Вие се съгласявате да заплатите разумно увеличеното възнаграждение, в резултат на възникналите по-горе посочени обстоятелства.
 2. Работа, която не е включена в Офертата
  1. Освен, ако писмено не е договорено друго, ние няма да:
   1. Сглобим или разглобим каквото и да е оборудване;
   2. Свържем, прекъснем, разглобим или сглобим уреди или оборудване;
   3. Махнем или поставим подови настилки;
   4. Преместваме неща от таванско помещение, освен, ако не е подходящо осветено и има безопасен достъп до него.
   5. Преместим или съхраняваме каквито и да е предмети, изключени от разпоредбата на клауза 5.
   6. Разглобим или сглобим градинско оборудване включително, но не само ограничено до: навеси, оранжерии, градински заслони, оборудване за игра, сателитни чинии или да преместваме павета, саксии и други подобни.
  2. Персоналът ни не е упълномощен и квалифициран да извърши подобни дейности. Препоръчваме надлежно квалифицирано лице, различно от превозвача да извърши тези дейности.
 3. Вашата отговорност
  1. Съгласявате се да:
   1. Ни съобщите писмено за стойността на транспортираните и/или съхранявани вещи преди започване на работа. Ако се установи впоследствие, че стойността на превозваните или съхранявани вещи надвишава това, което сте посочили, нашата отговорност съгласно клауза 9.1 ще покрива действително декларираното от Вас като реална стойност.
   2. Придобиете за Ваша сметка всички документи, разрешителни, лицензи, митнически документи, необходими за извършване на преместването.
   3. Платите таксите за паркиране, възникнали за нас при извършване на услугите.
   4. Присъствате или имате представител при получаването и/или предаването на вещите.
   5. Осигурите подписването на всички инвентарни записи, разписки, товарителници, работни листове от Вас или от Ваш упълномощен представител като потвърждение за получаването и/или предаването на вещите.
   6. Предприемете всички стъпки, за да осигурите, че каквато и да било част от вещите няма да бъдат забравени и/или взети поради грешка.
   7. Осигурите подходяща защита на вещите, оставени в неохраняеми или празни помещения или където присъстват или биха могли да присъстват лица (като например, но не ограничено до) наематели или работници.
   8. Подготвите адекватно и да стабилизирате цялото електронно оборудване преди започване на преместването.
   9. Изпразните, размразите и почистите хладилниците и фризерите. Ние не сме отговорни за тяхното съдържание.
   10. Подсигурите това, че всички домашни и градински уреди, включително, но не ограничено до перални, съдомиялни, тръби, косачки, са чисти и сухи и нямат остатъчни течности в тях.
   11. Предоставите коректен и актуален адрес за контакт и телефонен номер по време на преместването и/или съхранението на вещите.
  2. Освен поради Наша небрежност или умисъл, няма да носим отговорност за загуби или повреди, разходи или допълнителни такси и/или възнаграждения, които могат да възникнат поради неизпълнение на тези Ваши задължения.
 4. Нашата отговорност
  1. Наша отговорност е да доставим Вашите вещи до Вас или да ги предоставим за събиране от Вас, невредими. Под „невредими“ се разбира в същото състояние, в което са били, когато са опаковани или по друг начин подготвени за транспортиране и/или съхранение.
  2. При положение, че сме поели да опаковаме вещите или по друг начин да ги подготвим за транспорт и/или съхранение, наша отговорност е да ги доставим до Вас или да ги предоставим за събиране от Вас невредими. Отново, „невредими“ означава в същото състояние, в което са били, когато са опаковани или по друг начин подготвени за транспортиране и/или съхранение.
  3. Ако не изпълним задълженията си по клаузи 4.1 и 4.2, съгласно клаузи 9, 11 и 12, ще сме отговорни за обезвреда.
  4. Няма да сме отговорни да Ви обезщетим по клаузи 2.2, 3.2, 5.2 и 5.3, освен ако загубата или вредата не е възникнала като резултат от небрежност или умишлено нарушение на договора от наша страна.
  5. Ако не ни предоставите декларация със стойността на вещите или, ако не изискате от нас да пoемем стандартната отговорност съгласно клауза 9.1, Ние няма да сме отговорни пред Вас за неизпълнение на задълженията съгласно клаузи 4.1 и 4.2, освен ако това неизпълнение не е възникнало от небрежност или умишлено нарушение на договора от наша страна.
  6. Общият лимит на нашата отговорност следва да се определи в съответствие с клаузи 9 и 11.
  7. Освен, ако друго не е уговорено предварително, наша отговорност са глобите за неправилно паркиране, възникнали при изпълнение на работата.
 5. Вещи, които няма да се предоставят за преместване или съхранение
  1. Освен, ако предварително не е уговорено писмено с управител/изпълнителен директор или друго изрично упълномощено от нас лице, следните вещи няма да се приемат за преместване и/или съхранение и по никакъв повод няма да се транспортират или съхраняват от нас. Вещите, посочено в клауза 5.1.1 по-долу може да представляват риск за здравето и безопасността. Вещите, посочени в клаузи 5.1.2 до 5.1.7 може да носят други рискове и при тях следва да се правят специални уговорки за преместване и/или съхранение.
   1. Забранени или крадени вещи, порнографски материали, потенциално опасни или запалими артикули, включително газови бутилки, аерозоли, бои, оръжие и боеприпаси.
   2. Бижута, часовници, скъпоценни камъни или метали, пари, нотариални актове, ценни книжа, марки, монети или вещи и колекции от подобен тип.
   3. Вещи, привличащи насекоми и/или други вредители или които могат да причинят заразяване или замърсяване.
   4. Вещи, които по наше мнение са опасни за здравето, мръсни или нехигиенични или е възможно да предизвикат или привлекат вредители. Може да откажем преместването на такива вещи, без да носим отговорност към Вас за този отказ.
   5. Нетрайни вещи и/или такива, изискващи контролирана околна среда.
   6. Животни, птици, риба, влечуги или растения.
   7. Вещи, които изискват специален лиценз или правителствено разрешение за внос и износ.
  2. Ако се съгласим да транспортираме такива вещи няма да поемем отговорност за липса или вреда, освен ако не е било поради небрежност или нарушение на договора, в който случай се прилагат всички условия.
  3. Ако ни предоставите такива вещи без наше знание, ще ги складираме за Ваша сметка докато си ги получите и ако не го направите в разумен срок, ще го задържим до възстановяване на разходите ни по складиране. Когато вещите подлежат на бърза развала или предаването им за пазене или складиране е съпроводено със значителни разноски или неудобства, а също и когато те по естеството си не могат да се вложат, Ние, след като Ви предизвестим, ще поискаме от районния съд да ни разреши да продадем вещите и след като покрием разходите си, разликата ще внесем в банка на Ваше име.Вие ни дължите всички такси, разходи, вреди, разходи за правна помощ и обезщетения, възникнали от запазването и/или складирането на вещите.
 6. Собственост на вещите
  1. При сключване на Споразумението, гарантирате, че:
   1. Вещите, които ще се транспортират и/или съхраняват са Ваша собственост или че вещите не са на обект на някакво правно ограничение (например запор); или
   2. Разполагате с пълните правомощия на собственика и/или на тези, които имат право да управляват и да се разпореждат с вещите, за да сключите договор за тяхното преместване и сте уведомили собственика/ите за настоящите общи условия преди сключване на договора и те са съгласни с тях.
   3. Ако по всяко време от изпълнение на договора до неговото прекратяване друго лице придобие право на собственост върху вещите, Вие следва да ни уведомите за името и адресът на това лице незабавно и в писмена форма.
   4. Ще ни обезщетите напълно и ще удовлетворите всеки иск за вреда и/или за покриване на разходи, заведен срещу нас, ако която и да е от декларациите и гаранциите по клаузи 6.1.1 или 6.1.2 е невярно.
   5. Ако искате да прехвърлите задължение/я по договора на трета страна трябва да ни уведомите писмено и да ни дадете точна идентификация на тази трета страна. В този случай ние ще изпратим нова оферта до тази трета страна. Нашият договор с Вас ще остане в сила между нашите две страни до сключване на писмен договор с третата страна.
 7. Обезщетение в случай на отлгане или отмяна на преместване
  1. Ако отложите или отмените преместване, запазваме си правото да получим обезщетение за отлагането или отмяната в размер, съответен на предизвестието, което сте ни предоставили по 7.1.1 – 7.1.4. „Работни дни“ означават обичайните работни дни от Понеделник до Петък включително и изключват почивните дни и националните празници.
   1. Повече от 10 работни дни преди започване: Без обезщетение.
   2. Между 5 и 10 работни дни, включително, преди преместването: не повече от 30% (тридесет процента) от стойността на преместването;
   3. По–малко от 5 работни дни преди преместването: не повече от 60% (шестдесет процента) от стойността на преместването.
   4. На деня преди започване на работа или след това – 100% (сто процента) от стойността на преместването.
 8. Плащане
  1. Освен ако друго не е уговорено писмено между нас, плащането е дължимо изцяло преди започване на преместването и/или съхранението. Запазваме си правото да откажем започване на преместването и/или съхранението, докато не получим плащането.
  2. По отношение на сумите, просрочени към нас ще начисляваме законната лихва на дневна база съгласно българското законодателство.
 9. Определяне на размера на нашата отговорност за загуби и повреди
  1. Стандартна отговорност.

9.1.1. Ако заявите и ни уведомите за стойността на вещите преди започване на работа, съгласно разпоредбата на клауза 3.1.1, лимитът на нашата отговорност в случай на липса или вреда на тези вещи, в резултат на неизпълнение на клауза 4, се определя съгласно клаузи 9.1.2, 9.1.3 и 11, но до максималния размер от 60,000 лева в случай на пълна загуба на съответните вещи. Може да се съгласим да поемем отговорност за по-висок максимален лимит, в който случай ще Ви начислим допълнително възнаграждение.

9.1.2. В случай на липса или повреда на вещи, в резултат на неизпълнение на клауза 4, нашата отговорност към Вас няма да превиши равностойността на поправката или замяната на вещите, от преди загуба или повреда, но до максималния размер от 60,000 лева, посочени в клауза 9.1.1 (освен, ако писмено не сме договорили друга сума).

9.1.3. Когато повредените или загубени вещи са част от чифт или комплект, отговорността ни към Вас се оценява на замяната на тази вещ като единичен, а не като част от чифт или комплект.

 1. Ограничена отговорност.
  1. Ако не сте заявили и не сте ни уведомили писмено за стойността на вещите преди започване на работа или не сте изискали да се приложи Стандартната ни отговорност по клауза 9.1, тогава нашата отговорност към Вас се определя съгласно клаузи 9.1.3, 9.2.2 и 11.
  2. В случай на липса или повреда на Ваши вещи, причинени по наша небрежност или поради неизпълнение на договорна клауза, нашата отговорност не надхвърля 100 лева за всяка единична вещ.
 2. За вещи, преназначени за получаване извън територията на Република България
  1. Ще приемем само Стандартна отговорност, ако ни предоставите по съответния ред стойността на вещите във формуляр, който ще ви осигурим. Всички разпоредби на клауза 9.1 действат и не се засягат от настоящата разпоредба.
  2. Не поемаме отговорност за липса или повреда на вещи, конфискувани, иззети, преместени или повредени от митнически власти или правителствени организации или ведомства, освен ако не се дължат на наша небрежност или неизпълнение на договора.
  3. Не поемаме отговорност за липса или повреда на вещи, възникнали в следните държави: Гамбия, Иран, Ирак, Нигерия, Либия, Ливан, Ангола, Камбоджа, Виетнам, Северна Корея, държавите от ОНД, Грузия, Украйна, Туркменистан, освен ако не е поради наша небрежност или неизпълнение на договора. Списъкът не е изчерпателен, ще Ви съобщим в офертата, ако е приложимо това изключение.
  4. Съгласно клаузи 9.1 и 9.2 по-горе ще поемем отговорност за липси или вреди само при следните обстоятелства:

(а) ако възникнат поради наша небрежност или неизпълнение на договора докато държим вещите, или

(б) докато вещите се държат от други, но само ако за липсата и/или вредата се установи, че е причинена от неефективно опаковане на вещите съгласно приложимите стандарти, когато е договорено ние да опаковаме вещите, обект на претенция.

9.4. За целите на това Споразумение вещ се определя като:

9.4.1. Цялото съдържание на кутия, опаковка, картон или подобен контейнер; и

9.4.2. Друг обект, преместен, обработен или съхраняван от нас.

 1. Вреда върху помещения или собственост, различна от вещи

10.1 Тъй като може да трети страни или други лица да присъстват по време на получаване или доставка на вещи, невинаги е възможно да се установи кой носи отговорност за липса или вреда, следователно нашата отговорност се определя както следва:

10.1.1. Ако сме причинили липса или вреда върху помещение или собственост, различна от вещи като резултат от проявена от нас небрежност или неизпълнение на договора при преместване, нашата отговорност следва да се ограничи единствено до повредената зона.

10.1.2. Ако сме причинили повреда в резултат от преместване на вещи по Ваша изрична инструкция, въпреки даден от нас съвет и когато преместването е такова, че има вероятност да се повреди стока, ние не носим отговорност.

10.1.3. Ако сме отговорни за причиняване на вреда върху Ваше помещение или собственост, различна от вещите, предоставени ни за преместване и/или съхранение, трябва да отбележите това в писмено уведомление веднага щом е практически възможно, след като е настъпила повредата или след като е открита в разумно време след преместването. Това е съществено предварително условие за ангажирането на нашата отговорност.

 1. Освобождаване от отговорност
  1. По отношение на Ограничената отговорност, ние няма да сме отговорни за липса или вреда върху Ваши вещи в резултат на пожар или експлозия, независимо как са причинени, освен, ако не е било поради наша небрежност или неизпълнение на договора.
  2. Освен, ако не е било поради наша небрежност или неизпълнение на договора, (в който случай отговорността ни е или по Стандартна отговорност или по Ограничена отговорност, както е посочено в клауза 9) няма да сме отговорни за липси или вреди върху следното:
   1. Облигации, ценни книжа, марки от всякакъв тип, ръкописи или други документи или електронни носители на информация, мобилни телефони.
   2. Растения или вещи, предизвикващи вредители или други насекоми, причиняващи заразяване.
   3. Нетрайни вещи и/или такива, изискващи контролирана околна среда.
   4. Кожени вещи, надхвърлящи стойността от 220 лева, бижута, часовници, ценни камъни и метали, пари, монети, нотариални актове.
   5. Животни, птици или риба.
  3. По отношение на Стандартната отговорност и Ограничената отговорност, друга, освен като резултат от наша небрежност или неизпълнение на договора, няма да поемаме отговорност за липси, повреди, невъзможност за предоставяне на вещи, ако са причинени от следните обстоятелства:
   1. Не сме отговорни за забавяния или невъзможност за изпълнение на услуги по този договор в резултат от война, нашествие, действия на чуждестранни врагове, нашественици (явни или не), гражданска война, тероризъм, бунт и/или военен преврат, непреодолима сила, лошо време, стачки на трети страни, промяна в разписание на плаване, пристигане и заминаване, задръствания на пристанища или други подобни събития, извън контрола ни.
   2. Липса или повреда, възникваща от радиация или радиоактивно замърсяване.
   3. Липса или повреда, възникваща от химични, биологични, био-химични, електромагнитни оръжия и кибер атаки.
   4. Няма да сме отговорни за липса или повреда, причинена от нас или наши служители или представители, когато:
 1. няма неизпълние на договора от наша страна или от страна на наш служител или представител;
 2. тази липса или повреда не е предвидимo следствие на неизпълнение.
 1. При нормално износване, естествено и постепенно влошаване, теч или изпарение на нетрайни и нестабилни вещи. Това включва вещи, оставени в мебели или офис оборудване.
 2. От вредители, молци, насекоми и подобни.
 3. При почистване, поправка и реставриране, освен ако те не са организирани от нас.
 4. Промени в атмосферните условия, резултат на плесен, ръжда, износване, корозия и постепенен разпад, освен ако не е директно свързано с наводняване, причинено от наша небрежност или неизпълнение на договора.
 5. За вещи в гардероби, чекмеджета и оборудване или пакет, вързоп, картон, опаковка или друг контейнер, неопакован и/или разопакован от нас.
 6. Загуба или повреда на порцелан, стъкло и чупливи предмети, освен ако не са професионално опаковани или разопаковани от нас или наш подизпълнител. В случай на инцидент, включващ опаковка на собственика, където повредата е настъпила вследствие на качеството на опаковка, максималната отговорност за нас се ограничава до 220 лева за цялото съдържание на кутията/кашона/колета или стойността на повредените вещи (имайки предвид възрастта и състоянието на вещите по време на загуба или повреда), която от двете стойности е по-малка.
 7. За електрическо или механично разстройство на уред, инструмент, часовник, компютър или друго оборудване, освен ако не е видна външна повреда.
 8. Липса или повреда на моторно превозно средство, причинена от надраскване или нараняване, освен ако не е получен от нас предварителен доклад за състоянието му.
 9. Липса или повреда на превозно средство, докато е управлявано, придвижвайки го на собствен ход, освен при натоварване и разтоварване на или от друго превозно средство или контейнера. Липса или повреда, претърпяна на аксесоарите и движимите части, освен ако не липсват със самото превозно средство.
 10. За вещи с предварителен дефект или изначално дефектни.
 11. Нито един наш служител няма да бъде отделно отговорен към Вас за щети, повреди, грешки или пропуски по условията на този договор.
 12. Нашата отговорност се прекратява с предаването на вещите от наш склад или след завършването на доставката (виж клауза 12.1 по-долу).
 13. Рекламационна отговорност
  1. Ако Вие или упълномощен представител получите вещите, трябва да ни уведомите писмено за липси или повреди, когато вещите са били държани от нас, в противен случай не носим отговорност.
  2. Независимо от клаузи 9, 10 и 11, ние няма да сме отговорни за липси или вреди върху вещи, освен ако писмено не сме уведомени или наш агент или подизпълнител, извършващ получаването или доставката на вещи за наша сметка, възможно най-скоро след като е открита липсата или повредата (или в разумен срок след като са открити), но във всеки случай в срок, не по-дълъг от седем (7) дни от доставка на вещите.
  3. За вещи, които доставяме трябва да ни съобщите писмено за липса и повреда в срок от седем дни от доставката. Може да се съгласим да удължим срока след получаване на писмена молба от Вас, при положение, че тя е подадена в срок от седем (7) дни от доставката. Одобрение на такава молба не може да бъде необосновано отказано.
 14. Забавяне при превоз
  1. Освен по причина на небрежност от наша страна или неизпълнение на договора няма да сме отговорни за забавяне при превоз.
  2. Ако не по наша вина не сме в състояние на Ви доставим вещите, ще ги съхраним. Споразумението ще бъде изпълнено и всички допълнителни разходи, включително за съхранение и доставка ще бъдат за Ваша сметка.
  3. Срокове за превоз, обявени от нас, се оценяват и базират на информацията, известна ни по време на обявяването. Сроковете за превоз може да варират поради редица фактори, извън контрола ни, включително, но не ограничено до промените в плаването и датите на заминаване на плавателните компании, промени в пътните маршрути и задръствания на пристанищата. Ще Ви уведомим за съществени промени в сроковете за превоз, незабавно след като ги научим. Няма да носим отговорност за липса и/или повреда, възникнала от забавянето в сроковете за превоз, освен ако директно не е поради наша небрежност или неизпълнение на договора.
 15. Наше право да задържим вещите (Право на задържане)

„Право на задържане“ е законното ни право да задържим вещите, докато не заплатите дължимите ни суми.

Имаме право да задържим и да се разпореждаме с част или всичките вещи, ако не платите задълженията си по настоящия Договор. (Виж също клауза 23). Те включват също и такси, които сме платили от Ваше име. Задържаме вещи, за които ще трябва да платите възнаграждение за складиране и други разходи (включително за правна помощ), възникнали за нас при получаване на вземанията ни и прилагане правото ни на задържане. Тези срокове и условия продължават да са приложими.

 1. Спорове

Всички спорове, породени от договорa помежду ни или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

 1. Наше право да възлагаме услугите на подизпълнители
  1. Запазваме си правото да възлагаме част или цялата работа на подизпълнители.
  2. Ако възложим работа на подизпълнители, тези Общи условия остават в сила.
 2. Маршрут и метод
  1. Имаме правото да изберем метода и маршрута, по който да се извърши преместването.
  2. Освен, ако друго не е договорено в писмен вид в нашата Оферта, други свободни пространства / капацитет в нашите превозни средства могат да се използват за други поръчки.
 3. Съвети и информация за международно превозване

Ще направим всичко възможно да Ви предоставим актуална информация, за да Ви подпомогнем при внос/износ на Ваши вещи. Информация по тези въпроси (като национални или регионални закони и подзаконови норми), доколкото тя може да се променя и подлежи на тълкуване по всяко време, се предоставят на добра наша воля и на базата на съответните обстоятелства. Ваша отговорност е да потърсите професионален съвет, за да се уверите в точността на такава предоставена от нас информация.

 1. Приложимо законодателство

Към всеки спор по договор, сключен при тези Общи условия, ще се прилага българското законодателство.

 1. Адрес за доставка
  1. Ако ни инструктирате да съхраняваме вещите Ви, трябва да ни предоставите актуален адрес и телефонен номер за уведомяване за промени. Цялата кореспонденция и уведомления ще се считат за получени седем дни след изпращане с първокласна поща до последния Ваш адрес при нас.
  2. Ако не ни предоставите адрес и / или не отговорите на наша кореспонденция или уведомление, може да публикуваме такова уведомление в обществен вестник в зона, от или до която са транспортирани вещите. Такова уведомление ще се счита за получено от Вас седем дни след публикацията във вестника.

Бележка: Ако не можем да се свържем с Вас, ще Ви начислим разходите, възникнали при установяване на местоположението Ви.

 1. Списък със вещи (инвентаризационен опис) или бележка

Където сме направили списък с Ваши вещи или бележки и сме Ви изпратили, ще се счита за приет и точен, освен ако не ни уведомите писмено в срок от 10 дни от датата на изпращане или в друг разумен период, договорен между нас за уведомяване за грешки и пропуски.

 1. Ревизия на такси за съхранение

Ако сте в забава за плащане към нас по отношение на Вашите вещи и ви дадем тримесечно предизвестие, имаме правото след изтичане на срока да премахнем вещите Ви от нашите помещения и да се удовлетворим от тях за всички суми, дължими към нас. Ако не платите всички дължими суми към нас, може да продадем или да се разпоредим с някои или всичките вещи без по-нататъшно предизвестие. Стойността на продажбата или разпореждането ще се начисли към Вас. Нетната сума (разликата) след изплащане на задълженията Ви към нас ще бъде кредитирана по Вашата сметка. В този случай Вие нямате право на лихва. Ако цялата сума на продадените вещи е по-малка от вземането ни от Вас, ще поискаме възстановяване на разликата от Вас.

 1. Прекратяване

Ако плащанията Ви са редовни, ние няма да прекратим договора, който сме сключили за съхранение на Вашите вещи, освен ако не ви дадем писмено предварително предизвестие за срок от три месеца. Ако искате да прекратите договора за съхранение / складиране, трябва да ни дадете предизвестие в срок от поне десет работни дни (работни е дефинирано в клауза 7 по-горе). Ако можем да освободим вещите по-рано, ще го направим, при положение, че задълженията Ви са платени. Промени в размера на възнаграждението за съхранението / складирането са платими към датата, когато е влязло в сила съответното уведомление.

Вземете своята оферта сега!

Започнете да пишете и изберете от предложенията.

Започнете да пишете и изберете от предложенията.

или се обадете на за да вземете своята оферта!